Archív | Z mesta RSS feed for this section

Obyvatelia NM sa môžu stať členmi komisií MÚ

Oznámenie občanom V súlade s volebným programom starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojom rokovaní 22.12.2010 uznesenie č.:01/11/B, ktorým uložilo: 1. predsedom stálych komisií miestneho zastupiteľstva predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších [...]

Nový starosta sa ujal funkcie

Od stredy 22. decembra 2010 máme v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto nového starostu a 25 novozvolených poslancov. V tento deň totiž poslanci a starosta zložili na slávnostnom zastupiteľstve sľub, ktorým oficiálne potvrdili prijatie svojich postov. Mgr. Rudolf Kusý ako novozvolený starosta prebral v tento deň insígnie od doterajšieho starostu Ing. Richarda Frimmela, ktorý [...]

Už žiadne anonymné sťažnosti

Anonymnými sťažnosťami sa už miestny úrad nemusí zaoberať. Sťažovateľ však môže požiadať o utajenie svojej totožnosti. Aj takéto novinky obsahujú Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré miestne zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 12. októbra. Nové zásady mestská časť prijala v súvislosti so zákonom o sťažnostiach 9/2010 Z.z., ktorý [...]

Zasadnutie zastupiteľstva, 12.októbra

V utorok 12. októbra sa uskutoční Zasadnutie miestneho zastupiteľstva v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21, o 9.00 hod. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva sú verejné. Okrem iného sa bude rokovať o návrh na dobrovoľnú dražbu práva nájmu objektu Sliačska č. 4 či návrhu na dobrovoľnú dražbu práva nájmu objektu OS Makovického.

DUSLO,a.s.- Informácia pre dotknutú verejnosť

V zmysle § 22 zák.č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je podnik Duslo, a.s. zaradený do kategórie “B” (množstvá vybraných nebezpečných látok presahujú prahové hodnoty v zmysle prílohy zákona), a ako taký je povinný informovať verejnosť, ktorá môže byť dotknutá závažnou [...]