Obyvatelia NM sa môžu stať členmi komisií MÚ

Oznámenie občanom

V súlade s volebným programom starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojom rokovaní 22.12.2010 uznesenie č.:01/11/B, ktorým uložilo:

1. predsedom stálych komisií miestneho zastupiteľstva
predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto z radov občanov (neposlancov)
Termín: 31.3.2011

2. prednostovi Miestneho úradu
zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti občanov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto uchádzať sa o zvolenie za členov odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Oznámenie zverejniť na webovej stránke mestskej časti, v Televízií Nové Mesto a v novinách Hlas Nového Mesta.
Termín: 31.1.2011

Záujemcovia prosím hláste sa písomne na adresu:
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
alebo na emailovú adresu:
banovemesto@stonline.sk

Zásielku prosíme výrazne označte textom : „KOMISIE“
V prihláške prosíme o presne označenie komisie v ktorej by ste chceli pracovať a o vyplnenie krátkeho dotazníka ktorého text je k dispozícií na web stránke mestskej časti http://www.banm.sk/104/oznamy.php

O rozhodnutí miestneho zastupiteľstva budú všetci zaujemci písomne informovaní.

ZDROJ: www.banm.sk

Zatiaľ nekomentované.

Zanechaj komentár

Musíš byť prihlásený ako na písanie komentárov.