Plány na rozvoj Dimitrovky

Vo štvrtok 31, marca 2011 pozval starosta a miestni poslanci na stretnutie obyvateľov Dimitrovky, aby spolu hovorili o problémoch z tejto lokality. Z diskusie vzičli tieto podnety a plány na realizáciu: 1. parkovanie v súčasnosti absentujú parkovacie plochy v tejto lokalite. Nakoľko obyvatelia nemajú dostatok parkovacích miest, mnohí sú nútení parkovať pred bránami obytných domov, [...]

Doprava v okolí zimného štadióna prejde skúškou

Na stretnutí s obyvateľmi v Národnom tenisovom centre 25. januára 2011, informovali predstavitelia miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a organizačného výboru majstrovstiev sveta 2011 v Bratislave o skutočnostiach súvisiacich s výstavbou v okolí zimného štadióna, dopravou a organizáciou MS a podujatia Slovak Cup. Vedúci stavebného úradu Ing. Mészároš vysvetlil situáciu v plánoch na vybudovanie [...]

Slovakia Cup 2011 obmedzí dopravu

V dňoch 11 a 12 februára sa bude konať medzinárodný hokejový turnaj Slovakia Cup 2011. V týchto dňoch preto príde k obmedzeniu dopravy najmä na uliciach Vajnorskej, Bajkalskej a Trnavskej cesty, ale i ciest v blízkom okolí štadióna. Celá oblasť (viď mapku) bude v piatok 11. februára v čase od 12.00 do 22.00 hod. uzatvorená [...]

Obyvatelia NM sa môžu stať členmi komisií MÚ

Oznámenie občanom V súlade s volebným programom starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojom rokovaní 22.12.2010 uznesenie č.:01/11/B, ktorým uložilo: 1. predsedom stálych komisií miestneho zastupiteľstva predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších [...]

Starosta verí v korektnú spoluprácu s poslancami

Základom fungovania miestnej časti je nielen korektná a profesionálna práca starostu v prospech obyvateľov, ale predovšetkým kvalitná a nestranícka práca poslancov miestneho zastupiteľstva. Toto zdôraznil aj nový starosta Rudolf Kusý v svojom príhovore k novozvoleným poslancom miestneho zastupiteľstva na slávnostnom preberaní funkcií 22. decembra 2010. V príhovore zdôraznil, že zapojenie obyvateľov do rozhodovacieho procesu je [...]